لیست قیمت ها

صنایع و واحدهای تولیدی :

دوره تبلیغات قیمت برای قسمت ویژه قیمت برای قسمت عادی
سه ماهه ۱۵،۰۰۰ ۱۰،۰۰۰
شش ماهه ۲۵،۰۰۰ ۱۲،۰۰۰
یک ساله ۳۰،۰۰۰ ۱۵،۰۰۰
تمامی قیمت ها به تومان می باشد.

شرکت ها و واحد های تجاری :

دوره تبلیغات قیمت برای قسمت ویژه قیمت برای قسمت عادی
سه ماهه ۱۰،۰۰۰ ۷،۰۰۰
شش ماهه ۲۰،۰۰۰ ۱۰،۰۰۰
یک ساله ۲۵،۰۰۰ ۱۲،۰۰۰
تمامی قیمت ها به تومان می باشد.

بنگاه های کوچک :

دوره تبلیغات قیمت برای قسمت ویژه قیمت برای قسمت عادی
سه ماهه ۷،۰۰۰ ۲،۰۰۰
شش ماهه ۱۰،۰۰۰ ۵،۰۰۰
یک ساله ۱۵،۰۰۰ ۱۰،۰۰۰
تمامی قیمت ها به تومان می باشد.

بانک صادراتبانک تجارت

کلیه حساب ها بنام آقای بهزاد قرابیگلی می باشد

نظرات بسته است.